O osnivaču

Osnivač Tesline naučne fondacije Srbije, g-din Nikola Lončar je dobar deo svog dosadašnjeg produktivnog angažovanja posvetio i radu na promociji lika i stvaralaštva našeg, srpskog velikana, Nikole Tesle.

Još kao dete, a kasnije i kao mladić, pokazivao je interesovanje za otkrivanjem novog u prirodi, tehnici i pronalazaštvu, pa zbog toga, a verovatno i zbog svoje postojbine i predaka koji su iz kraja gde se rodio Nikola Tesla, poklonio je puno vremena proučavanju i popularizaciji Teslinog rada i dela. Kao maloletnik učestvovao je na izložbama i sajmovima pronalazaštva u ondašnjoj Jugoslaviji, i prijavljuje prve pronalaske. Osamdesetih godina prošlog veka odlazi u Ameriku, gde posle stabilizacije porodičnih prilika i dostizanja ličnog standarda, sve svoje potencijale ulaže u afirmaciju ideje o Nikoli Tesli. U početnoj fazi, u svom novom okruženju, radi na razvoju svesti o Tesli kao geniju, kod Amerikanaca, drugih stranaca, kao i pripadnika naše dijaspore. A potom, intenzivira delovanje i na teritoriji Srbije. Tokom svih tih godina, a naročito u vreme ratnih razaranja, njegov dolazak iz Amerike u Srbiju, njegove majke Ljubice Lončar i sestre Gordane, propraćen je pomaganjem naroda u Srbiji, a u odlasku odnošenjem kniga, zapisa, rukotvorina i predmeta, sve što je u vezi sa Teslom. Tokom godina toliko se toga sakupilo, u njegovom domu u Filadlfiji, da bi po najskromnijem mišljenju mogao da se postavi muzej o Nikoli Tesli.

Uoči raspada Jugoslavije i ratnih razaranja dolazi sa porodicom u zemlju i pokušava razviti privatni biznis. Naročito radi na projektima zaštite imovine i bezbednosti, pa stoga biva prepoznat od menadžmenta CIP-a, koji ga angažuje na razvojnim bezbednosnim projektima u vezi sa železnicom. Iz te saradnje nastaje preko 50 idejnih projekata u oblasti čuvanja i zaštite imovine. Na žalost kreću ratna razaranja i on se vraća sa porodicom u Ameriku.

Tokom prve decenije ovog veka, učestvuje u organizaciji i osnivanju Tesline naučne fondacije u Americi – TESLA SCIENCE FOUNDATION, PHILADELPHIA, USA, a zbog zapaženog ličnog angažovanja i doprinosa biva postavljen za predsednika fondacije. Radeći na jačanju TESLA SCIENCE FOUNDATION, PHILADELPHIA, uviđa veliku zainteresovanost naučne elite, svih slojeva društva i svih zemalja sveta za Teslino delo , i radi na uspostavljanju obaveznog programa u svim školama SAD, na temu Teslinih pronalazaka, a istovremeno na našim prostorima zalaže se na kanonizaciji Tesle.

Sagledavajući interesovanje svetske javnosti za Teslino delo, uviđa nedostatak dovoljnog interesovanja i angažovanja srpske države, elite i  javnosti, a istovremeno uviđa da bi interesovanje za Teslin rad i delo, i rad na istima, bio veoma delotvoran za prosperitet srpskog naroda i Srbije kao države. Kako bi taj doprinos bio što sadržajniji i efikasniji pokreće inicijativu, a potom i osniva Teslinu naučnu fondaciju Srbija, u Srbiji, koja će raditi na afirmaciji Teslinog lika i dela.

Kako to obično biva, pošto se ovde radi isključivo o neprofitnom i volonterskom angažovanju, jedna od osnovnih prepreka u realizaciji tog cilja bila je kako pronaći kvalitetne saradnike, a pritom entuzijaste, koji će dati doprinos u osnivanju i radu fondacije. Obzirom na dugogodišnju saradnju Lončara kao osnivača i mene,  koja između ostalog počiva i od viševekovnih dobrih porodičnih odnosa, zamoljen sam da se maksimalno uključim na realizaciji registracije fondacije. Kao što je to uobičajeno, ispočetka te aktivnosti idu dosta sporo i konfuzno. Uglavnom mnogi imaju ideje, komentare, sugestije i savete, ali realizacija je išla dosta sporo. Iako po struci nisam pravnik, zahvaljujući radnom iskustvu i opštim znanjima iz oblasti funkcionisanja sistema, a posebno koristeći dostupnost informacija putem interneta, kao i koristeći principe timskog rada i konstantnog usaglašavanja, rešio sam da ja preuzmem na sebe taj posao. Pristupio sam izradi Osnivačkog akta, Statuta Fondacije i pripremi dokumentacije neophodne za registraciju Fondacije u registar privrednih subjekata Republike Srbije – Agenciji za privredne registre (APR).
Za to vreme, Lončar, osnivač, uspostavlja kontakte, vrši konsultacije, i traži entuzijaste, ljubitelje i poštovaoce Teslinog dela, koji će se prihvati volonterskog rada u Upravnom odboru fondacije.

Za osnivanje Fondacije odabran je simbolično dan Teslinog napuštanja ovozemaljskog života. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta i Statuta je  donesena 07.01.2013. godine. APR, na osnovu podnešene dokumentacije, donela je rešenje o registraciji TESLINE NAUČNE FONDACIJE SRBIJE pod brojem БЗФ252/2013, dana 28.05.2013.godine.

Za predsednika i članove Upravnog odbora postavljaju se sledeća lica:
Marko Lopušina – predsednik, iz Beograda,
Dragan Sabljov – član, iz Sremske Mitrovice,
Milan Kneževic- član, iz Beograda,
Radomir Putnik – član, iz Beograda, i
Zoran Bulović – član, iz Beograda.

Za upravitelja Fondacije, postavlja se:
Stevo Božanić – iz Beograda.

Tokom 2013. i 2014. god, Upravni odbor Tesline naučne fondacije Srbije, uglavnom radi na organizacionoj postavci i sagledavanju planova, aktivnosti i pravaca delovanja.

Kao što je već navedeno, rad na promovisanju Tesle pored ličnih, radnih i intelektualnih kvaliteta podrazumeva entuzijazam, timski rad i veliko volontersko angažovanje, a to su kriterijumi koje je dosta teško spojiti kod jedne ličnosti.Verovatno zbog navedenog, odnosno razloga ličnog angažovanja na produktivnijim projektima, odnosno nedostatka slobodnog vremena, krajem 2014. god, predsednik Upravnog odbora, Marko Lopušina, podnosi ostavku. Fondacija i dalje nastavlja svoje aktivnosti u oblasti saradnje i koordinacije sa osnivačem i sa TESLA SCIENCE FOUNDATION, PHILADELPHIA, USA. Izmedju ostalog sprovode se aktivnosti na konsolidovanju Upravnog odbora i izboru novog predsednika.

U prvom kvartalu 2015. godine, organizuje se skupština, i donose se odluke o povećanju broja članova, i izboru novog predsednika Upravnog odbora.

Za predsednika Upravnog odbora  TESLINE NAUČNE FONDACIJE SRBIJE bira se i postavlja  g-din Nenad Portić, dipl.  pravnik iz Beograda. Nova organizaciono-kadrovska koncepcija i postavka, a naročito povećano angažovanje g-dina Portića, i tima na čijem je čelu, kao i g-dina Lončara, osnivača, dovodi do niza značajnih aktivnosti tokom 2015. i 2016. godine, tako da se slobodno može konstatovati da je to veoma plodan period delovanja i rada Tesline naučne fondacije Srbije.

 I na kraju, kao zaključak o sagledavanju i oceni dosadašnjeg rada Tesline naučne fondacije Srbije, možemo slobodno zaključiti da je osnivanje iste potpuno opravdano, kao i to da je dalo rezultate i da treba uložiti napore da dalje delovanje bude na nivou rada iz predhodnog perioda, odnosno permanentno raditi na razvoju.

Beograd 15.10.2016.

Upravitelj Fondacije
Dipl. ing. Stevo Božanić

Translate »
TOP